Vedtægter

Vedtægter for Skive Judo Klub

Stiftet den 1. april 1968.

 • 01. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Klubbens navn er Skive Judo Klub og dens hjemsted er i Skive Kommune.

 

 • 02. KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1. Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i judo og derved, i overensstemmelse med grundtanken i judo, at fremme gode karakteregenskaber og livsprincipper, samt ved hensigtsmæssig træning, at give sine medlemmer en sund legemlig udvikling.

 

 • 03. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Stk. 1. Klubben er tilsluttet Dansk Judo og Ju-jitsu Union (DJU).

 

 • 04. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlem i Klubben kan optages aktive og passive medlemmer.

Stk. 2. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben.

Stk. 3. Alle medlemmer, undtagen passive medlemmer og medlemmer på specialhold, skal indmeldes i DJU.

Stk. 4. Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og med ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.

Stk. 6. Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der har gjort et stort og værdifuldt arbejde gennem en årrække såvel som ikke-medlemmer, der har ydet klubben en ganske særlig støtte.

 

 • 05. KONTINGENT

Stk. 1. Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Klubkontingentet betales to gange årligt med betaling forud for den kommende periode.

Stk. 3. Kontingentet skal være betalt senest 14 dage efter forfaldsdatoen.

Stk. 4. Medlemmer, der er i kontingentrestance kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse.

Stk. 5. Kontingentindbetaling refunderes ikke.

Stk. 6. Trænere kan, efter ønske, blive friholdt fra kontingent.

 

 • 06. UDMELDELSE

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt eller mundtligt med 1 uges varsel før udgangen af en betalingsperiode.

Stk. 2. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ingen krav på klubbens midler.

 

 • 07. EKSKLUSION

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der i eller uden for klubben skønnes at have udvist usportslig optræden, eller en adfærd, der skader klubben, dens medlemmer og dens omdømme.

 

 • 08. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned, senest den 20. maj.

Stk. 3. Indvarsling skal ske pr. brev til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse og behandling af formandens beretning.
 3. Forelæggelse og behandling af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til tillidsposter.

 

Stk. 6. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det.

Stk. 7. Medlemmer under 15 år har kun stemmeret på generalforsamlingen ifølge forældre eller værge.

Stk. 8. Ved afstemninger kræves almindeligt stemmeflertal.

Stk. 9. Forslag om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede for at blive godkendt.

Stk. 10. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 11. Der udsendes referat fra en generalforsamling til alle medlemmer.

 

 • 09. BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer (Næstformand, Kasserer, Sekretær og Menigt Bestyrelsesmedlem) og Klubben tegnes af Formand, Næstformand og Kasserer – 2 i forening.

Stk. 2. Valgbar til Formand, Næstformand og Kasserer er medlemmer over 18 år – øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være minimum 15 år.

Stk. 3. Formanden vælges for 2 år ad gangen, ligeledes den øvrige bestyrelse, der skal på valg med halvdelen hvert år.

Stk. 4. Bestyrelsen vælges til de enkelte poster.

Stk. 5. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, samt 1 revisor.

Stk. 6. Har begge suppleanter, i tilfælde af afgang fra bestyrelsen, forfald, supplerer bestyrelsen sig selv til førstkommende generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt til indkaldt møde. I Formandens fravær fungerer Næstformanden.

Stk. 8. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde.

 

 • 10. TRÆNING

Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en træningsleder og et antal trænere.

Stk. 2. Som træningsleder udpeges klubbens bedst kvalificerede.

Stk. 3. Som træner kan udpeges enhver sportslig og pædagogisk kvalificeret og uberygtet person, der er fyldt 15 år.

Stk. 4. En person, der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden kan ikke være træner, herunder kan en person, der har været straffet for pædofili ikke være træner.

Stk. 5. Alle trænere i foreningen skal give tilladelse til undersøgelse om dennes baggrund i strafferegisteret.

 

 • 11. ANSVAR

Stk. 1. Klubben hæfter ikke for evt. skade, der kan ske under træningen, eller ved deltagelse ved stævner, kursus, lejre m.m.

Stk. 2. Al deltagelse i klubbens aktiviteter sker på eget ansvar og klubben har ingen individuel eller kollektiv ulykkesforsikring. 

Stk. 3. Bestyrelsen har ingen direkte indflydelse på træningen i træningslokalerne.

Stk. 4. Den af Klubben godkendte træningsleder kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem i en periode. Et udelukket medlem kan anke udelukkelsesperioden til bestyrelsen.

 

 • 12. ØKONOMI OG REGNSKAB

Stk. 1. Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Ansvarlige over for Klubben for økonomiske dispositioner er Formand, Næstformand og Kasserer – 2 i forening.

Stk. 3. Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

Stk. 4. Klubbens regnskab forelægges og oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Ved evt. afhændelse af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Stk. 6. Der påhviler ikke bestyrelsen, eller medlemmer, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Stk. 7. Eventuelle økonomiske krav mod foreningen kan kun søges i klubbens formue.

 

 • 13. REVISION

Stk. 1. Revisoren skal gennemgå regnskabet og påse, at kontante beholdninger er til stede.

Stk. 2. Driftsregnskabet forsynes med en påtegning og underskrives af Formand og Revisor.

Stk. 3. Revisoren har til enhver tid ret til at foretage revision af regnskab og beholdninger.

 

 • 14. OPLØSNING

Stk. 1. Klubben kan ikke opløses, så længe mindst 5 af dens medlemmer kræver dens beståen.

Stk. 2. Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål.

Stk. 3. Eventuel kapital og materialer tilfalder DJU`s judosektion.

 

 • 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, i øvrigt jfr. § 08, stk. 4.

Stk. 2. Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 20. maj 2008. Tidligere vedtægter annulleres.

Se vores privatlivspolitik her: 2019 Privatlivspolitik for Skive Judo Klub 280519